Toppers-XII
2022-23

DAKSH PANDEY

95.75%

SHIVAM ADHIKARI

94.5%

VINAYAK NATH

93.75%

YASHVARDHAN SAH

93.5%

YASH ADHIKARI

93.25%

2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18