Toppers-X
2022-23

DIVYANSH BHANDARI

96.4%

ABHINAV PANT

96.2%

ADITYAL SUYAL

96%

KARTIKEY KAIRA

95.6%

DEVYANSH SHARMA

95.4%

2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18